Om oss

Formea Assistans är ett vård- och omsorgsföretag som kan hjälpa dig som har någon form av funktionsvariation. Vi erbjuder personlig assistans utformat efter dina behov och önskemål. Vi bidrar med det stöd du behöver för att kunna leva det liv som du önskar. Av oss skall du alltid kunna förvänta dig hög servicekänsla och ett professionellt bemötande.

I verksamhetens ägarstruktur finns psykologerna Bengt Larsson och Anneli Karlsson. De har båda arbetat med utredning, handledning och utbildning inom området. Formea Assistans har även direkt tillgång till andra legitimerade specialister inom psykologi, psykiatri och medicin.
Formea Assistans har sedan 2019-06-27 tillstånd från IVO att bedriva personlig assistans och Bengt Larsson är föreståndare för verksamheten.

Formea Assistans vänder sig till de kunder som har en funktionsvariation inom något av följande områden

  • utvecklingsstörning,autism eller autismliknande tillstånd
  • betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder orsakad av yttre våld eller kroppslig sjukdom
  • varaktiga och omfattande fysiska eller psykiska funktionshinder som medför betydande svårigheter i den dagliga livsföringen
Kanske är du intresserad av en enklare samarbetsmodell eller så eftersträvar du en genomarbetad lösning där vårt ansvar samordnas med anhöriga, kurator, sjukgymnast eller annan kompetens. Oavsett vilken modell du väljer har du alltid tillgång till en egen kontaktperson hos oss. Har du inte ansökt om personlig assistans får du självklart kostnadsfri hjälp och rådgivning av vår jurist.

Professionellt medbestämmande

På Formea Assistans tycker vi om att arbeta nära våra kunder och har en stark känsla för vårt uppdrag. Det innebär att vi i lägger stor vikt vid att inventera dina individuella förutsättningar och önskemål. Om du så önskar får gärna anhöriga eller andra viktiga personer i ditt liv vara delaktiga. Allt för att vårt arbete ska mynna ut i en genomarbetad omvårdnadsplan så att assistenter har rätt kunskap att möta dina behov. Tillsammans kan vi ge dig trygghet, omtanke och stöd!

Trygghet som utvecklar

Det är viktigt att våra kunder känner trygghet i den assistans som vi utför. Vårt främsta mål är att erbjuda god omvårdnad och en personlig kontakt. Vi utför de tjänster som du kan behöva hjälp med för att kunna bo och leva ett tryggt och värdigt liv.

Vår ambition är att skapa en livskvalitet som gör att du kan leva det liv som just du önskar. Därför är vi måna om att skapa en bra dialog med dig som kund och dina anhöriga. Alla som väljer oss som anordnare ska känna att vi arbetar för deras välbefinnande.

Vid rekrytering lägger vi stor vikt på medarbetarnas förhållningssätt, engagemang och etik. Självklart avgör du själv vem som ska arbeta som personlig assistent hemma hos dig. Formea Assistans är ett tryggt val!

Kompetens

Formea Assistans ägs av moderföretaget Formea Organisation AB. Verksamhetsansvarig och tillkommande enhetschef har båda arbetat i ledande funktioner inom personlig assistans. Vi bedriver verksamhet på ett transparent sätt och följer de lagar och regler som styr verksamhetsområdet, dvs LSS, LASS, skatte-, arbetsmarknads- och arbetsmiljölagstiftning.

Vi har egna psykologer med lång erfarenhet av stöd, handledning och utbildning avseende funktionsvariationer på alla ingående nivåer. Samtliga medarbetare ska ha relevant utbildning eller erfarenhet som kan prövas likvärdig för yrket. Då medarbetarna utgör grunden i verksamheten så bereds de förutsättningar att kunna utföra ett kvalificerat arbete genom kontinuerlig kompetensutveckling. Utbildningar inom etik, bemötandefrågor och fördjupningsområden erbjuds utifrån vad som krävs för att förstå̊ och arbeta med kundernas aktuella funktionsvariationer.

Genom moderföretaget har vi tillgång till specialister inom medicin, psykiatri och psykologi och kan därmed tillhandahålla handledning och utbildning som grundar sig på aktuell forskning i enlighet med nationella riktlinjer och kvalitetsregister. Det är viktigt för oss att medarbetarna har sådana kunskaper att genomförda arbetsinsatser väl uppfyller myndigheternas krav på kvalitet och professionalitet. Medarbetare som känner trygghet i sin yrkesroll, bevarar sitt engagemang och trivs i sitt arbete. Det ökar vår möjlighet att rekrytera och behålla kompetenta assistenter och därmed kunna vidmakthålla kontinuiteten för kunden.

Mer information om Formea Assistans styrelse och ekonomi finns på: https://www.allabolag.se/what/formea%20assistans

Kvalitet

Inom Formea Assistans finns adekvat kunskap om gällande lagstiftningar och de krav som ställs på tillståndspliktiga verksamheter. Vi har ett formulerat kvalitetsledningssystem som mycket kortfattat kan beskrivs enligt följande: Vårt kvalitetsledningssystem har sin grund i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9). Systemet för kvalitetssäkring syftar till att systematiskt övervaka, dokumentera och säkra kvaliteten i den verksamhet vi bedriver. Det innehåller en uttalad och tydlig ansvarsfördelning avseende arbetsuppgifter och beslut, dokumenterade rutiner, identifierade processer samt rutiner för uppföljning.

Kort sagt ska vi uppnå god kvalitet genom att arbeta systematiskt med utveckling och förbättring av verksamheten, där samtliga medarbetares kompetens tas i anspråk på bästa sätt. Några faktorer som vi anser borgar för god kvalitet inom vår verksamhet är; hög kompetens hos ägare och medarbetare, specialiserad handledning/utbildning till medarbetare samt hög individuell anpassning av stöd till brukare/familjer. Sammantaget utgör kvalitetsledningssystemet även en gemensam bas för vår värdegrund och våra arbetsmetoder. Kvalitetsledningssystemet som helhet kan erhållas vid förfrågan.

Formea Assistans har sedan 2019-06-27 tillstånd från IVO att bedriva personlig assistans.

Har ni frågor? Tveka inte att kontakta oss.